Instituut Kind in Beeld
Stand: 01.B051
1 Seminars

Instituut Kind in Beeld is een landelijke onderwijsorganisatie en educatieve uitgeverij rondom visueel leren en werken. Wij hebben de ambitie om jeugd en volwassenen bewust te maken van hun eigen, oorspronkelijke talenten. Door middel van onderzoek, begeleiding en het ontwikkelen van nieuwe, speciale werk- en leertechnieken komen visuele talenten optimaal tot hun recht. De hieronder vermelde afdelingen richten zich elk op een eigen deelgebied.

- Leren Leren Methode voor jeugd in het PO, VO en MBO. Deze korte effectieve lessencyclus resulteert na wetenschappelijk onderzoek UvA in een significante verbetering van het tekstbegrip en het leren (onthouden) zelf.

- Beeld Denken in de praktijk biedt de diagnostiek opleiding BEELDDENKEN EXPERT aan. Het afnemen van een compleet Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken combineert de reguliere toetsing met het non-verbale onderzoeksinstrument het Wereldspel. Hierbij ontstaat inzicht in oorzaken en aanpak van leer- en gedragsproblemen die anders verborgen zouden blijven. Deze opleiding is bestemd voor IB/RT/Zorgcoordinator/orthopedagogen/psychologen en andere didactische begeleiders.

- Beeld Denken in bedrijf voor (jong)volwassenen en bedrijven. Dit dagprogramma geeft teams en individuele volwassenen inzicht in het brein, de persoonlijke denkvoorkeur(en) en het effect op communicatie en samenwerken.

- Belbin Team Toppers, een methodiek voor jeugd en volwassenen rondom de Belbin teamrollen. Een unieke verzameling werkvormen, spelen en oefeningen rondom de persoonlijke talenten en valkuilen. Wie ben ik en wie ben ik in relatie met anderen? Een prachtige methodiek voor teams, groepen, coaching.

- Letter Klank Stad, beginnend leesmethode met resultaat. Deze unieke beginnend leesmethode richt zich op het leren lezen, decoderen en de taal- en spellingsregels. Hierdoor krijgen kinderen een goede basis voor de lange termijn. De methode is zowel klassikaal als individueel (RT) in te zetten voor starters en voor uitvallers in hogere groepen. LetterKlankStad is voortgekomen uit de dyslexiebegeleiding en zeer effectief voor taalzwakken. Ervaring leert dat alle kinderen profijt hebben van deze unieke didactische aanpak! 


Didactiek

Contact

Bosstraat 107
1731 SC
Winkel Nederland
+31 224 540290

Seminars

Aanvankelijk leesmethode LetterKlankStad - beginnend lezen met resultaat

23-01-2019 | 11:30 -12:15Theater 01: Exposanten Leermiddelen & Toetsen

Producten en diensten

LetterKlankStad, beginnend lezen met resultaat

De beginnend leesmethode LetterKlankStad richt zich op het leren lezen vanuit decodering en analyse. Goed lezen dus in plaats van snel lezen. Geen DMT afname in januari groep 3, maar een toetsing op accuratesse en decoderen.
Door deze unieke didactische aanpak wordt tevens de spelling meegenomen en krijgen kinderen zicht op de taalregels. Dit geeft op de lange termijn een beter tekstbegrip en spelling. LetterKlankStad kan zowel klassikaal worden ingezet bij het beginnend lezen als in de RT bij oudere leerlingen die zijn vastgelopen in het lezen en/of spellen.
LetterKlankStad is in september 2017 op de markt gekomen. De scholen die hiermee zijn gestart behaalden juni 2018 zeer goede resultaten (M5, E4 en M4 niveau). Vooral het feit dat deze aanpak de zwakke lezers meetrekt naar een goed leesniveau en zo alleen de echte leesuitvallers duidelijk zichtbaar worden, maakt scholen enthousiast. 
LetterKlankStad wordt tevens op vele scholen ingezet als RT materiaal bij oudere leerlingen die uitvallen op lezen en/of spellen en bij onderwijs aan niet Nederlandstaligen.

Belbin Team Toppers methodiek

De Belbin Team Toppers methodiek is een unieke verzameling werkvormen, spelen en oefeningen rondom het Belbin teamrollen model. Voor jeugd en volwassenen binnen sectoren als onderwijs, gezondheidszorg, coaching/therapie en sport. Dit model, dat in het bedrijfsleven al jaren wordt ingezet binnen teams, is nu ook beschikbaar voor het onderwijs.
Er is in onze maatschappij veel aandacht voor de individuele capaciteiten en (on)mogelijkheden van mensen. Hoge cijfers halen op school, presteren op je werk. Maar… mensen zijn meer dan de som van hun individuele prestaties. Je hoeft niet compleet te zijn; je hoeft niet alles te kunnen. Juist in relatie met anderen komen unieke talenten en capaciteiten naar boven die zeer waardevol zijn voor de sfeer, de werkwijze en de effectiviteit van de groep. Tegelijkertijd heeft iedereen ook acceptabele zwakheden. Door echt samen te werken en elkaars verschillen te kennen en te benutten, kom je verder.
Middels de tweedaagse training leren docenten, managers en andere groepsleiders met dit materiaal te werken binnen hun team/groep.

Wereldspel

Visuele of verbale voorkeur?
Kinderen die een grote voorkeur hebben voor het visuele denken (beelddenken) hebben het vaak moeilijk op school. Het leren gaat moeizaam en er ontstaan specifieke (leer)problemen op het gebied van automatiseren, lezen, spelling en plannen. Vaak geen onwil, maar onmacht. Het visuele leersysteem van deze kinderen sluit niet aan bij de talige manier van lesgeven op school.

Individueel Onderwijskundig Onderzoek Beelddenken
Het op tijd signaleren van de denkvoorkeur van een kind bij leerproblemen is belangrijk. Het menselijk brein is tot rond het tiende levensjaar nog volop bezig om het talige vermogen te ontwikkelen. Met de juiste (visuele) begeleiding en het geven van inzicht in de eigen manier van denken, kan er nog veel veranderen en lukt het vaak wel. De opleiding EXPERT BEELDDENKEN van Instituut Kind in Beeld leidt al ruim 15 jaar docenten op om dieper in te gaan op oorzaak en gevolg bij het begeleiden van leerlingen. Hierbij staat, naast het didactische deel, ook het Wereldspel centraal. 

Het Wereldspel
Dit non-verbale onderzoeksinstrument wordt ingezet bij onderwijskundige onderzoeken en diagnosticerende gesprekken. In slechts enkele minuten worden drie aspecten van het kind zichtbaar:

1. Het pedagogische aspect: hoe verwerft en verwerkt het kind zijn informatie? Visueel en/of verbaal?

2. Het affectieve aspect: hoe beleeft het kind zijn wereld? Onzekerheid, protest, boosheid, communicatieproblemen, grenzen aangeven/krijgen, overvraagd voelen etc.

3. het cognitieve aspect: hoe hanteert het kind zijn wereld? Non-verbaal (dus zonder talige invloed) wordt zichtbaar of de cognitie van het kind ondergemiddeld, bovengemiddeld of leeftijd overeenkomstig is. Zeer zinvol bij bv hoogbegaafdheid waar schoolse prestaties achterblijven. 

LEREN LEREN Methode

De LEREN LEREN Methode is een korte training van enkele uren voor alle studerende jeugd in het BO, VO, MBO, HBO. Het programma sluit aan bij het visuele leersysteem van jeugd en maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het studeren. De leerlingen krijgen inzicht in de werking van de hersenen en de eigen leerstijl en leren geheugentechnieken aan voor optimaal leerresultaat.
Onderzoek bewijst een significante verbetering (49%) van het tekstbegrip middels de unieke Kleurmethode. Door de technieken van de conceptmap (gestructureerde Mindmap) wordt informatie via een snellere breinroute naar het langetermijngeheugen gebracht.
De LEREN LEREN Methode is bewezen effectief bij o.a. tekstbegrip, leren en de motivatie, geeft handvatten in het opzetten van werkstuk, spreekbeurt, boekenbeurt, projecten en is de optimale leeringang voor visueel ingestelde kinderen (dyslexie, AD(H)D, ASS, beelddenken en hoogbegaafdheid). Scholen die deze programma`s inzetten zien direct resultaat bij proefwerken, huiswerk plannen en motivatie.
Er zijn binnen de LEREN LEREN Methode drie kant en klare programma`s met docentenhandleiding en werkbladen:

1 Het PO-programma beslaat 8 bijeenkomsten van 75 minuten. Doel is de leerling inzicht te geven in het talige denkproces dat op school verlangd wordt. Automatiseren, leren lezen en rekenen, spelling, tekstbegrip, spreekbeurt/werkstuk/boekverslag en veel zelfvertrouwen opbouwen. Alles is gericht op een succesvolle en plezierige schooltijd.

2. Het VO/MBO-programma beslaat 6 klokuren (8 mentoruren). Doel is de leerling te leren leren, plannen en te motiveren door succeservaringen. Leren (onthouden) en begrijpen wat school van je verwacht. Goede cijfers halen, inzicht in je eigen geheugen en je visuele talenten inzetten bij het leren. Zo wordt leren echt zinvol en krijg je de cijfers die je waard bent!

3. Het (jong)volwassenen/bedrijven programma beslaat twee dagdelen. Geschikt voor individuele begeleiding en teamdagen. Doel is inzicht krijgen in de verschillen tussen verbale en visuele informatieverwerking. Beide manieren zijn in elk mens aanwezig, maar er is altijd een voorkeur. Dit heeft invloed op je manier van denken, werken en communiceren. Indien er zicht is op je eigen talenten en valkuilen (en die van een team) kun je effectief (samen)werken.

Docenten/scholen kunnen de LEREN LEREN Methode inzetten middels een driedaagse Train de Trainer Opleiding. Zowel middels een teamtraining op locatie als individuele deelname aan de opleiding die regelmatig wordt georganiseerd.

Links

Mediapartners